Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van RhinoSystems, handelend onder SDM Support B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot koop of aanneming of met betrekking tot andere verplichtingen, waaruit voortvloeit dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDMS bv, hierna te noemen “RhinoSystems”, goederen en/ of diensten dient te leveren aan een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen ”wederpartij”.

1.Offertes en totstandkoming van overeenkomsten.
1.1 Alle aanbiedingen van RhinoSystems zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een uitdrukkelijke termijn van aanvaarding is gegeven.
1.2 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard bij niet schriftelijke totstandkoming ven een overeenkomst, wordt deze overeenkomst aangegaan onder het voorbehoud dat schriftelijke bevestiging volgt binnen 10 dagen nadat de overeenkomst is aangegaan of dat de overeenkomst feitelijk wordt uitgevoerd door RhinoSystems binnen de afgesproken termijn.
1.3 Mondelinge toezeggingen binden RhinoSystems niet, behoudens schriftelijke bevestiging door RhinoSystems.
1.4 Slechts indien deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard bij een overeenkomst tussen RhinoSystems en natuurlijke persoon, die bij het sluiten van de overeenkomst niet de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, hierna te noemen ”consument “, is artikel 9 van deze voorwaarden mede van toepassing.
2.Levertijd.
2.1 RhinoSystems geeft bij het aangaan van de overeenkomst desgewenst naar beste vermogen een schatting van de levertijd.
2.2 Overschrijding van de levertijd heeft, zelfs indien de leveringstijd uitdrukkelijk is overeengekomen, niet tot gevolg dat RhinoSystems in verzuim
raakt. Indien RhinoSystems in gebreke blijft de goederen of diensten op het leveringstijdstip te leveren, dient de wederpartij RhinoSystems schriftelijk, deugdelijk in gebreke te stellen en RhinoSystems een termijn van ten minste 30 dagen te gunnen om de goederen en/ of diensten alsnog te leveren. Eerst indien RhinoSystems in gebreke blijft de goederen en of diensten te leveren binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn, raakt RhinoSystems in verzuim.
2.3 Indien een koop of afroep is gesloten, dient de wederpartij de te leveren goederen af te roepen binnen de in de overeenkomst genoemde termijn, bij ingebreke waarvan de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt. Indien de afroeptermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden. Indien de wederpartij van het verstrijken van deze termijn de goederen niet heeft afgeroepen, is RhinoSystems gerechtigd de te leveren goederen integraal te factureren. De wederpartij dient de afgeroepen goederen binnen 30 dagen na afroep af te nemen, bij gebreke waarvan de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.
3.Aflevering en Vervoer.
3.1 tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, levert RhinoSystems franco af aan het door de wederpartij opgegeven adres.
3.2 De wederpartij dient op het door haar opgegeven adres een goed bereikbare losplaats te hebben, bij gebreke waarvan RhinoSystems aan de wederpartij een redelijke lossingtoeslag mag berekenen.
4.Prijzen en betaling
4.1 De door RhinoSystems opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
4.2 Indien zich tussen het moment van tot standkoming van de overeenkomst en de levering van de goederen kostprijsverhogende factoren, in de ruimste zin des woords, voordoen, is RhinoSystems gerechtigd de overeengekomen
prijs in evenredigheid te wijzigen door evenredige doorberekening van de kostprijsverhoging op de betreffende kostenpost. RhinoSystems zal de wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling.
4.3 Indien geen contante betaling is overeengekomen, dient betaling van facturen, inclusief omzetbelasting en eventueel toepasselijke lossingtoelagen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de factuur aangegeven bank- of girorekening van RhinoSystems, bij gebreke waarvan de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.
4.4 RhinoSystems is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4.5 Indien de wederpartij haar betalingsverplichting als omschreven in artikel 4.3 en 4.5 van deze voorwaarden niet nakomt, is zij vanaf de datum, waarop het verzuim aanvangt, een rente verschuldigd ter grootte van 1% van het factuurbedrag per maand, waarbij een gedeelte van een maand tot een maand wordt gerekend.
4.6 Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen als bedoeld onder artikel 4.3 en 4.5 van deze overeenkomst niet nakomt, is zij, indien RhinoSystems zich tot een derde wendt teneinde betaling door de wederpartij te bewerkstelligen, aan RhinoSystems ter zake van buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag ter grootte van 15% van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting en vertragingsrente, met een minimum van € 35,00 onverminderd het recht van RhinoSystems volledige schadevergoeding te vorderen, indien de buitenrechtelijk incassokosten meer belopen dan 15% van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting en vertragingsrente.
4.7 Door RhinoSystems ontvangen bedragen strekken allereerst tot betaling van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht de door de wederpartij vermelde strekking van betaling.
4.8 Indien een koop op afroep is gesloten, is RhinoSystems gerechtigd iedere afroep afzonderlijk te factureren, in welk geval artikel
4.1 tot en met 4.7 ook van toepassing zijn op iedere factuur afzonderlijk.
5.Opschortingsrecht en eigendomsvoorbehoud.
5.1 Indien de wederpartij niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 4 van deze voorwaarden, is RhinoSystems gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de wederpartij op te schorten, totdat betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten heeft plaatsgevonden of totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld voor betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten. Alle geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van RhinoSystems, totdat betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten heeft plaatsgevonden of totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld voor betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten.
5.2 Alle geleverde en de te leveren goederen blijven eigendom van RhinoSystems, totdat de wederpartij heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens RhinoSystems, die voortvloeien uit overeenkomsten, die betrekking hebben op de leverantie van RhinoSystems aan de wederpartij.
5.3 Zolang RhinoSystems eigenaar van de geleverde goederen blijft op grond van het hierboven bepaalde, is het de wederpartij niet toegestaan over de goederen te beschikken, ook niet door verstrekking van de goederen tot onderpand aan derden. Indien de wederpartij desondanks de goederen door levert of verstrekt tot onderpand aan derden, dient zij de gelden of vorderingen, die zij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan RhinoSystems over te dragen.
5.4 Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt of haar bedrijf liquideert, dient zij de afgegeven goederen, die gevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden of anderszins eigendom van RhinoSystems zijn, binnen 48 uur, nadat zij daartoe schriftelijk zal zijn gesommeerd, aan RhinoSystems terug te geven. Nat teruggave van de goederen zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de goederen op de dag van teruggave.
6.Kwaliteit, hoeveelheid, gebreken, keuring en klachten.
6.1 Klachten over uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde goederen en/ of de verleende diensten dienen binnen twee werkdagen na ontvangst der goederen en/ of het verlenen van de dienst schriftelijk ter kennis van RhinoSystems te worden gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.
6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 dienen klachten over geleverde goederen en/ of verleende diensten uiterlijk binnen veertien dagen, nadat de wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gebreken, schriftelijk kennis van RhinoSystems te worden gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.
6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden en onverminderd het bepaalde in de fabrieksgarantie, die de goederen begeleidt, garandeert RhinoSystems de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en de door heer verleende diensten gedurende een termijn van zes maanden na levering c.q. dienstverlening.
6.4 De wederpartij dient de afgeleverde goederen en/ of verleende diensten terstond na aflevering te controleren op uiterlijk waarneembarengebreken, afmetingen en hoeveelheid. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de afleverbon of vrachtbrief zonder aantekening van protest al bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheden, afmetingen en zonder gebreken zijn afgeleverd.
6.5 Indien de wederpartij klaagt over de kwaliteit van de afgeleverde goederen en/ of verleende diensten, dient zij RhinoSystems in de gelegenheid te stellen de originele pakketten, pakken, bundels of losse materialen , waarop de klachten betrekking hebben, te inspecteren, bij gebreke waarvan de wederpartij het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest. Verwerking van geleverde goederen heeft tot gevolg dat alle aansprakelijkheid van RhinoSystems ter zake van gebreken aan geleverde goederen en/ of verleende diensten vervalt, tenzij de wederpartij RhinoSystems een redelijk mogelijkheid heeft geboden de klachten te onderzoeken.
6.6 Indien klachten met betrekking tot RhinoSystems geleverde goederen en/of diensten gegrond zijn, tijdig zijn gemeld kosteloos herstellen.
7.Aansprakelijkheid
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 sluit RhinoSystems iedere aansprakelijkheid voor schade, inclusief de gevolgschade, ten gevolge van ondeugdelijk- daaronder begrepen niet tijdig levering en van gebreken in de afgeleverde producten en gedragingen van werknemers van RhinoSystems en door RhinoSystems ingeschakelde hulppersonen uit, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van gedragingen van de directie van RhinoSystems, die opzettelijk of met grove schuld schade toebrengen aan de wederpartij.
7.2 Indien RhinoSystems bij producten, die zij levert, instructies sluit, dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat zij en/ of haar personeel deze instructies nauwkeurig naleven en dient de wederpartij daartoe voldoende toezicht uit te oefenen, bij gebreke daarvan RhinoSystems iedere aansprakelijkheid aangaande schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik of de toepassing van door RhinoSystems geleverde goederen en/of verleende diensten, uitsluit de wederpartij RhinoSystems in en buiten rechte vrijwaart ter zake van aanspraken van derden – daaronder begrepen personeel van wederpartij- met betrekking tot schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik of de toepassing van door RhinoSystems geleverde goederen en/of verleende diensten.
7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij aansprakelijk voor iedere schade aan de af te leveren en/of te verwerken goederen, waaronder die uit diefstel, vernieling etc. indien en zolang de goederen worden opgeslagen op bet terrein van de wederpartij.
8.Tekortkoming en ontbinding
8.1 indien de wederpartij haar verplichtingen, die voortvloeien ui de overeenkomst, niet of niet tijdig nakomt, is RhinoSystems bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
8.2 Indien RhinoSystems op grond van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen door de wederpartij als bedoeld in artikel 8.1. haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschort of de overeenkomst ontbindt, is zij gerechtigd de reeds geleverde goederen en/ of verleende diensten, voor zover die nog niet zijn verwerkt, zonder gerechtelijke tussenkomst terstond terug te nemen. De wederpartij zal in dat geval verplicht zijn al haar medewerking te verlenen.
8.3 Indien RhinoSystems niet toerekening baar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te wijzigen, zonder dat daardoor enige schadevergoedingsplicht jegens de wederpartij zal ontstaan. Eerst indien en voor zover opschorting zoals bedoeld in deze bepaling langer duurt dan zestig dagen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
8.4 Indien de wederpartij niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover zij aan RhinoSystems de door RhinoSystems geleden schade, die het gevolg is van de ontbinding, vergoedt.
8.5 Tekortkomingen in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien deze- direct of indirect- het gevolg zijn van of samenhangen met maatregelen of voorschriften opgelegd door de overheid, natuurrampen, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van de tekortkomende partij of haar toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en handelswaren, abnormaal hoog ziekteverzuim, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoermiddelen import- of exportbelemmeringen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van de tekortkomende partij zijn gelegen, indien en voor zover het bovenstaande een deugdelijk en tijdige uitvoering van de overeenkomst door de tekortkomende partij belemmeren en deze daarop redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
8.6 Indien een der partijen surseance van betaling vraagt, failliet wordt verklaard of jegens de wederpartij in verzuim raakt kan de andere partij de overeenkomst schriftelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
9. Conversie
9.1 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan heet niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van de bepaling nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
9.2 Een bepaling in deze voorwaarden, die wordt vernietigd wegens strijd met een algemeen bindend voorschrift of die in de bijzondere omstandigheden van het geval buiten beschouwing moet worden gelaten, wordt vervangen door een bepaling, die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest c.q. in de bijzonder omstandigheden van het geval toegepast zou kunnen worden en die RhinoSystems de beste bescherming biedt ter zake van de in de vernietigde c.q. buiten beschouwing gelaten bepaling geregelde materie.
10.Geschillen
10.1 Op de tussen RhinoSystems en de wederpartij gesloten overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is van toepassing.
10.2 Alle geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst tussen RhinoSystems en de wederpartij en/of de uitvoering daarvan, zullen worden berecht naar Nederlands recht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, tenzij op grand van een algemeen verbindend voorschrift dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd zou zijn.